The White Hart (Shiplake)

The White Hart (Shiplake)

Tel: 0118 940 3673
 
Shiplake